Статутні документи >> Статут Асоціації
   
 

Затверджено
Установчою Конференцією
Громадської організації «Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 8 від «16» квітня 2016 р.

Президент______________ Вакуленко В.Ф.

Статут
(нова редакція)
Громадської організації "Асоціація ветеранів державної охорони України"

/Ідентифікаційний код юридичної особи 36883238/

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Асоціація ветеранів державної охорони України» (Ідентифікаційний код юридичної особи 36883238, надалі – Асоціація) є громадським об’єднанням, створеним ветеранами державної охорони України для здійснення та захисту своїх прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема законних соціальних, економічних, культурних, екологічних та інших спільних інтересів.

1.2. Повна назва Асоціації:

 • Громадська організація «Асоціація ветеранів державної охорони України», скорочено – ГО «Асоціація ветеранів державної охорони України»;
 • російською мовою – Общественная организация «Ассоциация ветеранов государственной охраны Украины», скорочено – ОО «Ассоциация ветеранов государственной охраны Украины»;
 • англійською мовою – Social Organization «Veteran’s Association of Ukrainian State Guard», скорочено – SO «Veteran’s Association of Ukrainian State Guard».

1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормами міжнародного права, а у разі діяльності на території інших держав – законодавством зазначених країн та цим Статутом.

1.4. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації у порядку, встановленому законом. Асоціація володіє, користується та розпоряджається відокремленим майном, має свій самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку з гербом Асоціації, посвідчення, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, які затверджуються Радою Асоціації (надалі – Рада) і реєструються в установленому порядку. Асоціація наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

1.5. Юридична адреса Асоціації – Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.

2. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціація утворюється і діє на принципах добровільності, рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності, відсутності майнового інтересу її членів, самоврядування, законності та гласності.

2.2. Всі основні напрямки діяльності Асоціації вирішуються та приймаються Конференціїєю Асоціації (надалі – Конференція).

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Основною метою діяльності Асоціації є здійснення та захист прав і свобод членів Асоціації та ветеранів державної охорони, задоволення суспільних, зокрема законних соціальних, економічних, культурних, екологічних та інших спільних інтересів.

3.2. Завданнями Асоціації є:

 • сприяння у формуванні державницької позиції, активної громадської думки стосовно забезпечення державної охорони, підтримці боротьби правоохоронних органів проти злочинних проявів;
 • сприяння у розробці та здійсненні цільових програм і заходів з метою профілактики правопорушень та недопущення залучення молоді до кримінальних структур і угрупувань;
 • всебічна турбота про ветеранів державної охорони України, підвищення рівня їх соціальної забезпеченості та адаптації в нових умовах життя після завершення військової служби;
 • сприяння патріотичному, фізичному та моральному вихованню молоді, пропаганда здорового способу життя;
 • консолідація зусиль з неурядовими організаціями з метою взаємної підтримки у боротьбі проти злочинних проявів;
 • надання допомоги членам Асоціації;
 • захист законних інтересів членів Асоціації.

3.3. Для виконання статутних завдань Асоціація в установленому порядку:

 • залучає матеріальні та фінансові ресурси;
 • взаємодіє з іншими громадськими організаціями, сприяє військово-патріотичному вихованню молоді;
 • піклується щодо поліпшення соціально-побутових і матеріальних умов життя ветеранів держаної охорони України, діючих співробітників Управління державної охорони України, які є членами Асоціації;
 • розвиває зв’язки, обмінюється професійним досвідом, приймає участь у співробітництві з організаціями, підприємствами, установами, незалежно від форми власності, діяльність яких спрямована на забезпечення державної охорони, боротьби з терором та іншими злочинними проявами;
 • здійснює збір, аналіз, систематизацію інформації та розповсюдження учбово-методичних матеріалів за напрямками діяльності Асоціації.

3.4. З метою виконання статутних цілей та завдань Асоціація може здійснювати необхідну підприємницьку діяльність шляхом утворення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств). Прибутки цих товариств, підприємств спрямовуються на виконання статутних завдань Асоціації, фінансування програм Асоціації та на витрати, пов’язані з підтриманням власної життєдіяльності.

3.5. Асоціація здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї статутної діяльності, інші дані, визначені законодавством України. Відомості, не передбачені законодавством України, Асоціація надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, передбаченому цим Статутом.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

4.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у цьому Статуті, Асоціація має право в установленому порядку:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • здійснювати необхідну підприємницьку діяльність шляхом утворення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств);
 • ідейно, організаційно і матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, які функціонують у правовому полі України, надавати допомогу в їх створенні;
 • одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
 • вносити пропозиції до державних органів влади і управління;
 • розповсюджувати інформацію про свою діяльність і пропагувати свої ідеї та цілі;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • організовувати та проводити масові заходи.

4.2. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Асоціації, так само, як і втручання Асоціації у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об’єднань громадян, не допускається.

4.3. Асоціація має право на добровільних засадах разом з іншими громадськими  організаціями та спілками засновувати або вступати між собою в об’єднання (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати між собою угоди про співробітництво і взаємодопомогу відповідно до чинного законодавства України.

5. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Членами Асоціації можуть бути фізичні особи (індивідуальні члени) та юридичні особи приватного права (колективні члени), що визнають даний Статут, сплачують членські внески та приймають участь у роботі Асоціації для досягнення її статутних цілей і завдань.

5.2. Фізичні особи, які можуть бути членом Асоціації:

 • ветерани державної охорони України, що прослужили в Управлінні державної охорони України або у підрозділах та органах, правонаступником яких є Управління державної охорони України, п’ять і більше років;
 • особи, які обіймають або обіймали посаду начальника Управління державної охорони України;
 • військовослужбовці Управління державної охорони України, які проходять або проходили військову службу в його складі п’ять і більше років;
 • військовослужбовці Управління державної охорони України, які прослужили менше п’яти років в Управлінні державної охорони України та нагороджені державною нагородою за забезпечення державної охорони;
 • військовослужбовці Управління державної охорони України (незалежно від строку служби), які отримали під час здійснення державної охорони поранення, каліцтво або захворювання.

У виняткових випадках до членів Асоціації за рішенням Конференції Асоціації можуть бути прийняті інші особи, які внесли вагомий внесок у виконання статутних цілей і завдань Асоціації.

5.3. Індивідуальними почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України та, як виняток, іноземці чи особи без громадянства, які мають особливі здобутки у забезпеченні державної охорони або в діяльності Асоціації. Порядок їх обрання, права та обов’язки визначаються Положенням, яке затверджується Конференцією Асоціації.

5.4. Колективними членами Асоціації можуть бути юридичні особи приватного права, які приймають участь у діяльності Асоціації через своїх повноважних представників, керуються у своїй діяльності Положенням про членство в Асоціації, яке затверджується Конференцією Асоціації.

5.5. Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини або вчинили проступки, що плямують честь і гідність військовослужбовця державної охорони, а також особи, визнані судом недієздатними.

5.6. Порядок прийому до членів Асоціації та виходу (виключення) з її членів регламентується Положенням про членство в Асоціації, яке затверджується Конференцією. Прийом до членів Асоціації затверджується Конференцією на підставі письмової заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 учасників Конференції.

5.7. Вихід (виключення) з членів Асоціації можливий в наступних випадках:

 • за несплату членських внесків впродовж трьох місяців;
 • за притягнення до кримінальної відповідальності після набрання судового вироку законної сили;
 • за вчинення проступку, який плямує честь і гідність члена Асоціації;
 • за власним бажанням.

5.8. Виключення з членів Асоціації затверджується рішенням Конференції, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 її учасників. При цьому член Асоціації, який виходить (виключається) із Асоціації, в голосуванні участі не приймає.

5.9. Члени Асоціації мають право:

 • обирати і бути обраними до органів управління Асоціації;
 • вільно обговорювати на Конференції всі питання її діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору до прийняття нею відповідного рішення;
 • звертатися до Асоціації за захистом своїх законних інтересів;
 • користуватися допомогою Асоціації, послугами її підприємств, установ та організацій;
 • користуватися матеріальними, соціально-побутовими та культурними благами, що їх надає Асоціація;
 • одержувати в установленому порядку інформацію, пов’язану з статутною діяльністю Асоціації;
 • припиняти членство в Асоціації у порядку, передбаченому Положенням про членство в Асоціації.

5.10. Члени Асоціації сплачують вступні, щомісячні членські внески, а також інші внески, що визначаються рішенням Конференції Асоціації.

5.11. В рахунок внесків, за згодою Конференції, члени Асоціації можуть вносити будівлі, споруди та іншу нерухомість, автотранспорт, обладнання та майно, право користування інтелектуальною власністю, інші майнові права, а також грошові кошти в національній та іноземній валюті.

5.12. При припиненні (виході/виключенні) членства в Асоціації вступні, щомісячні та інші внески не повертаються.

5.13.  Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Асоціації;
 • виконувати рішення органів управління Асоціації та взяті на себе зобов’язання;
 • сплачувати членські та інші внески, що визначаються рішенням Конференції Асоціації.

5.14.  Розмір членських та інших внесків для індивідуальних та колективних членів затверджується Конференцією.

6. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1.    Конференція Асоціації – вищий орган управління Асоціації.

6.1.1. Конференція скликається не рідше одного разу на рік. В Конференції приймають участь члени Асоціації або їх уповноважені представники (делегати з пропорцією 1 від 10 членів). Конференція вважається правочинною, якщо в її роботі бере участь проста більшість від загальної кількості її членів (їх уповноважених представників – делегатів). Повноваження, порядок скликання та роботи Конференції визначається Положенням про Конференцію, яке затверджується на Конференції Асоціації.

6.1.2. Чергова та позачергова Конференції скликаються у порядку, визначеному Положенням про Конференцію Асоціації.

6.1.3. До виключної компетенції Конференції належить:

 • визначення основнихнапрямків діяльності Асоціації та затвердження звітів про їх виконання;
 • затвердження правил прийому і виходу (виключення) із членів Асоціації;
 • обрання Президента і Віце-президентів, членів Ради та Ревізійної комісії Асоціації;
 • затвердження Положень про виконавчі органи управління Асоціації;
 • затвердження звітів Президента, Ради та Ревізійної комісії Асоціації;
 • затвердження розмірів вступних, членських та інших внесків;
 • створення відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи;
 • реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
 • прийняття рішення про припинення (реорганізацію чи ліквідацію) Асоціації, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • прийняття рішень про створення/ліквідацію юридичних осіб (товариств, підприємств), затвердження їх Статутів;
 • інші повноваження, передбачені Положенням про Конференцію, чинним законодавством та цим Статутом.

6.1.4. Конференція може делегувати окремі свої функції Раді Асоціації.

6.2. Рада Асоціації – виконавчий орган, який в період між Конференціями здійснює керівні функції в межах, визначених Положенням про Раду Асоціації та цим Статутом, що затверджуються Конференцією Асоціації.

6.2.1. Рада складається з сімнадцяти осіб-членів Асоціації, тринадцять з яких обираються Конференцією строком на 3 роки, а Президент та Віце-президенти Асоціації входять до її складу за посадою. Порядок обрання (відкликання) членів Ради, визначається Положенням про Раду Асоціації, що затверджується Конференцією.

Начальник Управління державної охорони України, який є членом Асоціації, має право брати участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу.

6.2.2. За рішенням Конференції на Раду покладається виконання окремих функцій, що належать до компетенції Конференції.

6.2.3. Членами Ради не можуть бути члени Ревізійної комісії. Члени Ради, які проходять військову службу в Управління державної охорони України, участь у вирішенні питань, що прямо чи опосередковано стосуються підприємницької діяльності заснованих Асоціацією суб’єктів господарювання, не беруть.

6.2.4.  Рада Асоціації:

 • попередньо розглядає всі питання порядку денного, які вносяться на розгляд Конференції;
 • виконує делеговані їй окремі функції, що належать до компетенції Конференції;
 • розробляє плани роботи Асоціації на підставі прийнятих Конференцією основних напрямів діяльності Асоціації;
 • затверджує символіку (логотип), зразки печаток, штампів, фірмових бланків, емблем та інших реквізитів Асоціації;
 • контролює дотримання законодавства в діяльності Асоціації;
 • готує висновки щодо роботи Президента та подає їх на розгляд Конференції;
 • подає Конференції пропозиції з питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 • розглядає та затверджує фінансові звіти за квартал, півріччя, погоджує і виносить на Конференцію річні звіти;
 • затверджує принципи оплати праці Президента, Віце-президентів та інших залучених співробітників;
 • затверджує рішення Президента, які винесені на розгляд Ради;
 • розглядає інші питання, винесені на її обговорення з ініціативи Конференції чи Президента;
 • призначає для організації роботи Конференції Реєстраційну комісію, Секретаря та її Голову;
 • вносить пропозиції на Конференцію щодо персонального складу Лічильної комісії.
 • здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Раду Асоціації, чинним законодавством та цим Статутом.

6.3.    Президент Асоціації – здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації.

6.3.1. Президент та Віце-президенти, які надають допомогу в його роботі, обираються на Конференції з числа членів Асоціації строком на три роки. У випадку неможливості виконання повноважень Президентом, його функції покладаються на одного з Віце-президентів. Президент та Віце-президенти входять до складу Ради Асоціації за посадою.

6.3.2. Президент самостійно вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що віднесені до компетенції Ради та Конференції.

6.3.3. Президент:

 • забезпечує виконання рішень Конференції;
 • забезпечує функціонування Асоціації;
 • організовує первинний (оперативний) бухгалтерський облік, складання фінансової та статистичної звітності щодо діяльності Асоціації;
 • здійснює керівництво поточною діяльністю Асоціації в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом;
 • визначає адміністрацію (апарат) Асоціації, призначає працівників та укладає з ними трудові контракти;
 • затверджує внутрішні документи Асоціації, які не віднесені цим Статутом до затвердження іншими органами Асоціації;
 • призначає та звільняє керівників юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність (товариств, підприємств);
 • приймає рішення про притягнення до матеріальної відповідальності керівників товариств та підприємств, заснованих Асоціацією, а також посадових осіб Асоціації;
 • вирішує питання діяльності Асоціації в межах та порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3.4. Президент у межах своєї компетенції без довіреності діє від імені Асоціації, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами та громадянами як на території України, так і за її межами, вчиняє правочини, укладає договори від імені Асоціації, видає доручення, розпоряджається майном та коштами Асоціації, видає розпорядження та накази, які обов’язкові для виконання всіма працівниками Асоціації. В своїй діяльності Президент керується чинним законодавством України, а також рішеннями Конференції та Ради, положеннями цього Статуту.

6.4. Ревізійна комісія – здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів Асоціації.

6.4.1. Члени Ревізійної комісії в кількості трьох осіб обираються на Конференції строком на три роки. До Ревізійної комісії не можуть бути обраними члени Ради, Президент та Віце-президенти Асоціації.

6.4.2. Функції Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Асоціації, яке затверджується Конференцією.

6.4.3. Ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за фінансовою діяльністю Асоціації;
 • перевіряє правильність та своєчасність ведення обліку та звітності Асоціації;
 • отримує від посадових осіб Асоціації всі необхідні бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення;
 • має право брати участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу;
 • направляє результати перевірок, що проведені нею, на Конференцію;
 • складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Конференція не має права затверджувати баланс Асоціації;
 • має право ставити питання про скликання позачергової Конференції, якщо виникла загроза істотним інтересам Асоціації або виявлені зловживання її посадовими особами;
 • здійснює за власною ініціативою або на вимогу не менше 1/3 загальної кількості членів Асоціації перевірку діяльності Президента, Ради.
6.4.4. Ревізійна комісія веде протоколи своїх засідань.

7. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності. Асоціація набуває право власності на:

 • кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами Асоціації або державою;
 • кошти та інше майно, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
 • майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.2.    Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності та іншої комерційної діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств).

7.3. Асоціація може мати у власності приміщення, споруди, інвентар, обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, кошти та інше майно, необхідні для здійснення статутної діяльності, а також інтелектуальну власність.

7.4. Асоціація витрачає кошти на виконання статутних завдань та на підтримання власної життєдіяльності.

7.5. Асоціація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.7. Доходи Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених в Статуті.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Асоціації накопичуються, документально оформлюються Радою і виносяться на затвердження Конференції.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації підлягають обов’язковій державній реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація відбувається за рішенням Конференції, якщо за це проголосувало не менше 2/3 її учасників. Ліквідація Асоціації може проводитись також за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.3. При злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Асоціації вся сукупність прав та обов’язків Асоціації переходить до її правонаступника – іншої неприбуткової організації відповідного виду.

9.4. У разі припинення діяльності Асоціації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету.

9.5. Ліквідація вважається завершеною, а Асоціація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб- підприємців.

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.