Статутні документи >> Положення про Раду
   
 

Затверджено
Установчою Конференцією
Громадської організації «Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 2 від 19.12.2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду Громадської організації

«Асоціації ветеранів державної охорони України»

1. Загальні питання.

1. Рада Асоціації обирається Конференцією терміном на 3 (три) роки в кількості 17 (сімнадцяти) осіб. Чотирнадцять членів Ради обираються Конференцією. Президент Асоціації, Віце-Президенти входять до складу Ради за посадою.

2.  Членами Ради можуть бути тільки члени Асоціації.

3.  На першому засіданні Ради з числа її членів обирається Голова Ради.

4. Замість членів Ради Асоціації, які вибули до закінчення строку повноважень, на черговій Конференції обираються нові члени Ради на термін її повноважень.

4.1.Якщо решта членів Ради Асоціації не складає необхідного для її роботи кворуму, для виборів нових членів Ради негайно скликається позачергова Конференція.

5.  Членами Ради не можуть бути члени Ревізійної комісії.

6.  Начальник Управління державної охорони України запрошується на всі засідання Ради   Асоціації.

7.  Кожний член Ради Асоціації повинен зберігати як комерційну таємницю Асоціації, відомості, які він одержав, виконуючи обов’язки члена Ради.

2. Функції Ради.

 • попередньо розглядає всі питання порядку денного, які вносяться на розгляд Конференції;

 • виконує покладені на неї окремі функції, що належать до компетенції Конференції;

 • на підставі прийнятих Конференцією основних напрямів діяльності Асоціації з урахуванням статутних цілей розробляє плани діяльності Асоціації;

 • виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності керівних осіб Асоціації;

 • контролює дотримання законодавства в діяльності Асоціації;

 • подає Конференції пропозиції з питань, що стосуються діяльності Асоціації;

 • розглядає і затверджує фінансові звіти за квартал, півріччя, погоджує і виносить на Конференцію річні звіти;

 • затверджує принципи оплати праці Президента, Віце-президентів;

 • розглядає матеріали ревізій;

 • затверджує рішення Президента, які винесені на затвердження Радою;

 • розглядає інші питання, винесені на її обговорення з ініціативи Конференції чи Президента Асоціації;

 • призначає Реєстраційну комісію, Голову та Секретаря Конференції для організації її роботи;

 • вносить пропозиції на Конференцію щодо персонального складу Лічильної комісії.

3. Обов’язки Ради.

 • здійснення контролю за дотриманням Статуту Асоціації;

 • контроль за дотриманням прав членів Асоціації, визначених Статутом та чинни   законодавством України;

 • звітність та відповідальність перед Конференцією в межах своїх повноважень;

 • підготовка Конференції та забезпечення умов її проведення.

Члени Ради відповідальні за нерозголошення конфіденційної інформації стосовно Асоціації, перелік питань якої встановлюється Президентом.

4. Права Ради.

 • отримання інформації про діяльність Президента, Віце-президентів;

 • заслуховування звітів Президента, Голови Ревізійної комісії;

 • призначення позачергової ревізії та аудиторської перевірки фінансової діяльност Асоціації і розгляд її результатів;

 • розробка та внесення пропозицій про зміни в Статуті Асоціації.

5. Засідання Ради.

1. Засідання Ради Асоціації проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на три місяці (квартал).

2.  Позачергове засідання Ради може бути скликаним на вимогу не менш, як однієї третини членів Ради, а також Президентом або Ревізійною комісією Асоціації.

3.  Рада Асоціації скликається Головою Ради із сповіщенням членів Ради не пізніше, як за 5 (п’ять) днів до затвердження порядку денного, місця і часу проведення засідання Ради.

4.   Веде засідання Ради Асоціації Голова Ради.

Голова Ради організовує ведення протоколів засідань Ради, ведення книги протоколів засідань Ради і листування у справах Ради. Книга протоколів має бути у будь-який час надана членам Ради. На їх вимогу повинні надаватись засвідчені витяги із книги протоколів. Організаційно-технічна робота Ради забезпечується Головою Ради та персоналом Асоціації.

6. Порядок прийняття рішень.

1.  Рада Асоціації може приймати рішення, якщо в її засіданні беруть участь не менше двох третин членів Ради. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні. Прийняття рішення Радою Асоціації можливе і без скликання усіх членів Ради – шляхом письмового, телеграфного, факсового або електронного (e-mail) голосування. У цьому разі проекти рішень та/або питань для голосування надсилаються членам Ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку. Протягом десяти днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі члени Ради, які брали участь у голосуванні, повинні бути проінформовані Головою Ради про прийняття рішення.

2.   Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень щодо його застосування з боку хоча б одного члена Ради.

3. Рішення, прийняті на засіданнях Ради Асоціації, оформлюються протоколом, який підписується головуючим. Думки членів Ради, які відрізняються від загального рішення, на їх прохання можуть заноситись до протоколу. Головуючий в праві просити про власноручне занесення до протоколу таких думок. Члени Ради, які проходять військову служби в Управлінні державної охорони України, участі у вирішенні питань, що прямо чи опосередковано стосуються підприємницької діяльності заснованих Асоціацією господарських суб’єктів, не приймають.

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.