Статутні документи >> Положення про Раду
   
 

Затверджено
Установчою Конференцією
Громадської організації «Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 2 від 19.12.2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про членство в Громадській організації

«Асоціації ветеранів державної охорони України»

1. Загальні положення.

 

1.1.

Положення про членство в Громадській організації «Асоціації ветеранів державної охорони України» (далі за текстом – Асоціація) визначає порядок прийняття в Асоціацію, виходу (виключення) з Асоціації, права та обов’язки членів Асоціації.
 

 

1.2.

Підставою для розробки цього положення є Цивільний кодекс України, Закон України «Про об’єднання громадян», Статут Асоціації.
 

 

1.3.

Асоціація складається з індивідуальних, в тому числі Почесних, і колективних членів.
 

 

1.4.

Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, які вчинили проступки, що плямують честь і гідність співробітника Управління державної охорони України.
 

 

1.5.

Члени Асоціації сплачують вступні, щомісячні членські та інші внески.
 

 

1.6.

Мінімальний розмір внесків для індивідуальних та колективних членів затверджується Конференцією Асоціації.
 

 

1.7.

Внески членів Асоціації можуть бути, за згодою (рішенням) Конференції, у вигляді майна (будівель, споруд та іншої нерухомості, автотранспорту, обладнання та ін.), права користування інтелектуальною власністю, інших майнових прав, а також грошових коштів в українській та іноземній валюті.
 

2. Індивідуальні члени Асоціації

 

2.1.

Індивідуальним членом Асоціації може бути:

  • ветеран – громадянин України (як виняток – іноземний громадянин), який закінчив військову службу в Управлінні державної охорони України у зв’язку з виходом в запас чи у відставку;

  • співробітник Управління державної охорони України, який прослужив в його складі не менше  п’яти років, або співробітник, який прослужив менше зазначеного терміну, але нагороджений державною нагородою за забезпечення державної охорони;

  • незалежно від стажу служби – начальник Управління державної охорони України (за посадою), або співробітник, який отримав при забезпеченні державної охорони поранення, каліцтво або захворювання.

 

2.1.1.

У виняткових випадках до членів Асоціації можуть бути прийняті інші особи, які внесли вагомий внесок у виконання статутних завдань Асоціації.
 

 

2.2.

Члени Асоціації визнають Статут Асоціації, сплачують членські внески, виконують обов’язки членів Асоціації і приймають участь у її роботі щодо досягнення статутних цілей.
 

 

2.3.

Почесним членом може бути громадянин України або, як виняток, іноземець чи особа без громадянства, які мають особливі заслуги в забезпеченні державної охорони або активно сприяли захисту соціальних, економічних та інших спільних інтересів ветеранів Управління державної охорони України.
 

 

2.3.1.

Рішення стосовно почесних членів Асоціації приймаються та затверджуються Конференцією Асоціації за поданням Ради чи Президента Асоціації.
 

 

2.3.2.

При прийнятті громадянина Почесним членом Асоціації йому вручається Сертифікат  Почесного Члена та Золотий нагрудний знак Асоціації.
 

 

2.3.3.

Почесний член Асоціації звільняється від сплати внесків.
 

 

2.3.4.

Почесний член Асоціації може бути позбавлений цього звання у випадках:

  • притягнення його до кримінальної відповідальності;

  • за власним бажанням.

3. Колективні члени Асоціації

 

3.1.

Колективним членом Асоціації можуть бути юридичні особи – трудові колективи суб’єктів господарювання.
 

 

3.1.1.

Колективні члени приймають участь у діяльності Асоціації через своїх повноважних представників. Від кожного колективного члена бере участь один представник.
 

4. Прийняття та порядок виходу/виключення з членів Асоціації

 

4.1.

Членами Асоціації можуть бути громадяни України та, як виняток, іноземці чи особи без громадянства, які сплатили вступний внесок, визнають Статут Асоціації та дане Положення.
 

 

4.2.

Прийняття до членів Асоціації вирішується Конференцією на підставі письмової заяви. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш 2/3 делегатів Конференції.
 

 

4.3.

Вихід/виключення з членів Асоціації можливий в наступних випадках:

  • за несплату членських внесків впродовж трьох місяців;

  • за притягнення до кримінальної відповідальності;

  • за вчинення проступку, який плямує честь і гідність співробітника Управління державної охорони України;

  • за власним бажанням.

 

4.4.

При припиненні членства в Асоціації вступний, членські та інші внески не повертаються.
 

5. Права членів Асоціації

 

обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;
 

 

вільно обговорювати на Конференції Асоціації всі питання її діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору до прийняття Конференцією відповідних рішень (члени Асоціації – члени Ради, які проходять військову службу в Управлінні державної охорони України, участь у вирішенні питань, що прямо чи опосередковано стосуються підприємницької діяльності заснованих Асоціацією суб’єктів господарювання, не беруть);
 

 

користуватися допомогою Асоціації, послугами створених нею підприємств та інших структур Асоціації;
 

 

користуватися матеріальними, соціально-побутовими та культурними благами, що їх надає Асоціація;
 

 

одержувати у встановленому порядку інформацію, пов’язану з статутною діяльністю Асоціації;
 

 

вносити додаткові і цільові внески;
 

 

залишити членство в Асоціації в передбаченому вище порядку.
 

6. Обов’язки членів Асоціації

 

дотримуватися вимог Статуту та цього Положення, брати участь у роботі структур Асоціації;
 

 

виконувати рішення органів управління Асоціації та взяті на себе зобов’язання;
 

 

своєчасно сплачувати членські внески.

 

[Завантажити документ у форматі PDF]

 

 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.