Статутні документи >> Конференція
   
 

Затверджено
ІХ Конференцією
Громадської організації «Асоціація
ветеранів державної охорони України»

Протокол № 9 від 29.04.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Конференцію Громадської організації

«Асоціація ветеранів державної охорони України»

1. Загальні положення

1.1.

Положення про Конференцію Громадської організації «Асоціація ветеранів державної охорони України» (далі за текстом – Асоціація) визначає порядок підготовки до Конференції та процедуру її проведення.
 

1.2.

Підставою для розробки цього Положення є Закон України «Про об’єднання громадян» та Статут Асоціації.
 

1.3.

Конференція Асоціації (далі за текстом – Конференція) є вищим органом Асоціації.
 

1.4.

Учасниками Конференції з правом вирішального голосу є члени Асоціації (їх уповноважені представники, які обираються згідно п.п.6.1.1 статуту Асоціації, – надалі: делегати). Якщо Конференція проводиться в формі Зборів делегатів, то інші присутні члени Асоціації мають право дорадчого голосу.
 

1.5.

На Конференції за запрошенням Ради Асоціації можуть бути присутні особи, які не є членами Асоціації.
 

1.6.

До виключної компетенції Конференції належать:

 • визначення основних напрямків діяльності Асоціації та затвердження звітів про їх виконання;

 • прийняття Статуту Асоціації, внесення до нього змін та доповнень;

 • затвердження правил прийому до Асоціації і виходу (виключення) із членів організації;

 • затвердження рішень Ради, які прийняті між Конференціями, щодо вступу нових членів до Асоціації та виходу (виключення) із членів організації;

 • визначення кількісного складу виконавчих органів Асоціації, обрання Президента Віце-президентів Асоціації, членів Ради та членів Ревізійної комісії Асоціації;

 • затвердження Положень про керівні та виконавчі органи управління Асоціації;

 • затвердження звітів Ради, Президента та Ревізійної комісії Асоціації;

 • затвердження мінімальних розмірів членських внесків та прийняття рішення про додаткові і цільові внески;

 • розпорядження майном та коштами від діяльності Асоціації;

 • прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

1.7.

Конференція визначається правомочною, якщо в її роботі прийняла участь проста більшість від загальної кількості членів Асоціації (делегатів).
 

1.8.

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за рішенням Конференції Асоціації.
 

2. Порядок скликання Конференції

2.1.

Конференція скликається як правило не рідше одного разу на рік.
 

2.2.

Позачергова Конференція може бути скликана у будь-який час. Скликання позачергової Конференції може бути в разі неплатоспроможності Асоціації та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Асоціації.
 

2.3.

Скликати Конференцію мають право:

 • Президент Асоціації;

 • Рада Асоціації;

 • члени Асоціації, загальною кількістю не менш 1/3 членів Асоціації;

 • Ревізійна комісія Асоціації.

2.4.

Рада Асоціації приймає рішення про форму проведення Конференції: Загальні збори членів Асоціації або делегатів.
 

2.5.

Про проведення Конференції члени Асоціації (делегати) повідомляються персонально.
 

2.5.1. 

Повідомлення повинно бути зроблено не менше, як за 30 днів до скликання Конференції та повинно містити:

 • дату та час проведення;

 • адресу та місце;

 • Порядок денний;

 • порядок реєстрації членів Асоціації чи делегатів Конференції.

2.5.2. 

До скликання Конференції членам Асоціації (делегатам) повинна бути надана можливість ознайомлення з усіма документами, пов’язаними з Порядком денним Конференції, у тому числі:

 • проектами змін до Статуту;

 • проектами звітів, планів та рішень.

2.6.

Відповідальність за підготовку Конференції та забезпечення умов її проведення покладається на Раду Асоціації.
 

2.7.

Пропозиції щодо Порядку денного Конференції можуть бути внесені кожним членом Асоціації (делегатом) або Почесним членом Асоціації не пізніше, як за 10 днів до її скликання. Рішення про включення цих пропозицій до Порядку денного приймається Радою Асоціації про що члени Асоціації (делегати) ставляться до відома не пізніше, як за 5 днів до проведення Конференції.
 

2.7.1. 

Пропозиції щодо утворення Порядку денного повинні бути подані в письмовій формі з їх обґрунтуванням.
 

2.8.

Проекти щорічних звітів Президента та Ревізійної комісії повинні бути подані на розгляд до Ради Асоціації не пізніше, ніж за 30 днів до скликання Конференції.
 

2.9.

Голова Реєстраційної комісії спільно з Секретарем Асоціації зобов’язані організувати підготовку списків членів Асоціації (делегатів) учасників Конференції і подати їх Голові Конференції не пізніше, ніж за 10 днів до скликання Конференції.
 

2.10.

Голову та Секретаря Конференції, які проводитимуть Конференцію, призначає Рада Асоціації не пізніше 5 днів до скликання Конференції.
 

2.11.

В разі, коли до Порядку денного включенні питання щодо обрання (відкликання) Президента, Віце-президентів, членів Ради та членів Ревізійної комісії Асоціації, розгляд кандидатур, прийняття проекту відповідного рішення покладаються на Раду Асоціації. Право виступу на Конференції з цих питань надається Голові Ради Асоціації.
 

3. Порядок виборів делегатів

3.1.

Всі члени Асоціації поділяються на осередки відповідно до підрозділів (декількох підрозділів), в яких проходили службу. Рада Асоціації визначає старших осередків, які організовують вибори делегатів тощо.
 

3.1.1. 

Квота для виборів делегатів від осередків встановлюється у відповідності – 1 делегат від кожних 10 членів Асоціації (згідно п.п.6.1.1 статуту Асоціації).
 

3.2.

Протоколи осередків щодо виборів делегатів подаються до Реєстраційної комісії Асоціації впродовж двох днів з моменту прийняття рішення. У випадку заміни делегата, протокол осередку про таку заміну має бути направлений не пізніше, ніж за 5 днів до скликання Конференції.
 

3.3.

Повноважний представник від колективного члена Асоціації автоматично є делегатом для участі в Конференції Асоціації.
 

3.4.

Почесний член Асоціації приймає участь в Конференції Асоціації зі статусом делегата Конференції.
 

4. Порядок реєстрації  учасників  Конференції

4.1.

Реєстрація членів Асоціації (делегатів), які прибули для участі в Конференції, здійснюється у день проведення Конференції призначеною Радою Реєстраційною комісією згідно зі списком членів Асоціації (делегатів). Цей список підписується Головою та Секретарем Конференції.
 

4.2.

Голова Ради Асоціації при необхідності вносить зміни до списків членів Асоціації (делегатів), які приймають участь у Конференції, і передає їх Голові Конференції не пізніше ніж за день до скликання Конференції.
 

4.3.

Реєстрація повинна бути розпочата Реєстраційною комісією не пізніше, ніж за 2 години до призначеного початку Конференції.
 

4.4.

Для реєстрації член Асоціації (делегат) повинен мати при собі документ, що засвідчує його особу.
 

4.5.

Голова Ради Асоціації зобов’язаний до початку процедури голосування інформувати Голову Конференції про реєстрацію учасників Конференції, які прибули з запізненням.
 

4.6.

Член Асоціації (делегат), який залишає Конференцію, має право передати свій голос будь-якому присутньому на Конференції члену Асоціації (делегату). Право передачі голосу здійснюється на підставі довіреності, яка підписується поручителем та повіреним і засвідчується підписами Голови та Секретаря Конференції.
 

5. Проведення Конференції

5.1.

В час, зазначений у інформації про скликання Конференції, Голова Конференції повідомляє про реєстрацію членів Асоціації (делегатів) Конференції.
 

5.2.

В разі відсутності кворуму Конференція вважається такою, що не відбулася. Голова Конференції за погодженням з Радою Асоціації має право визначати дату повторного проведення Конференції.
 

5.3.

В разі наявності кворуму Голова відкриває Конференцію і оголошує Порядок денний.
 

5.4.

Прийняття рішень Конференцією здійснюється відповідно до Порядку денного. Розгляд питань, що не включенні до Порядку денного, не допускається і рішення з цих питань не мають сили.
 

5.5.

Голова Конференції оголошує регламент проведення Конференції. Голова Конференції має право оголошувати перерви через кожні півтори години роботи Конференції.

Голова Конференції, в разі необхідності, має право запропонувати Конференції прийняти рішення про перенесення розгляду питань Порядку денного на наступний день.
 

5.6.

Рішення Конференції приймаються відкритим або таємним голосуванням. Конференція для підведення підсумків голосування з питань Порядку денного затверджує склад Лічильної комісії, яка в свою чергу обирає Голову комісії. Підведення підсумків відкритого голосування здійснюється на основі перерахунку піднятих для голосування рук, а у випадку таємного голосування – на підставі перерахунку бюлетенів. Голова Лічильної комісії оголошує результати голосування. В інформації Лічильної комісії повинна бути зазначена кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо рішень, які приймаються.
 

5.7.

Конференція приймає рішення більшістю 3/4 голосів членів Асоціації (делегатів) - учасників Конференції, з таких питань:

 • зміни та доповнення до Статуту Асоціації;

 • припинення діяльності Асоціації.

Конференція приймає рішення більшістю 2/3 голосів членів Асоціації (делегатів) - учасників Конференції з питання прийому до членів Асоціації.

Рішення з усіх інших питань приймаються простою більшістю голосів членів Асоціації (делегатів), які беруть участь у Конференції.
 

5.8.

Обговорення виступів, що не передбачені Порядком денним та регламентом Конференції, не допускається. Учасники Конференції мають право задавати запитання та інформувати Конференцію з питань, що розглядаються. Записи на виступ подаються Голові Конференції у письмовій формі. Голова Конференції надає слово учасникам Конференції у порядку подання записів.
 

5.9.

Голосування на Конференції проводиться за принципом: один делегат – один голос.

Порядок прийняття рішень Конференцією з питань:

 • обрання та відкликання членів Ради Асоціації – за поданням Конференції (висування додаткових кандидатур на Конференції, які не підтверджені документально, не допускається);

 • обрання та відкликання Президента, Віце-президентів та членів Ревізійної комісії – за поданням Ради Асоціації,

Рішення з зазначених питань приймаються простою більшістю голосів присутніх на Конференції членів Асоціації (делегатів).
 

5.11.

Голова Конференції повинен оголошувати результати голосування, приймати рішення (вносити пропозиції) щодо розгляду питань Порядку денного.
 

5.12.

Кожен з членів Асоціації (делегатів), присутніх на Конференції, має право подання протесту щодо рішення, якщо ним встановлено факт порушення законодавчих норм, Статуту Асоціації і цього Положення.
 

5.13.

Відповідальність за ведення протоколу Конференції, його повноту і достовірність покладається на Голову та Секретаря Конференції. Протокол Конференції набуває чинності з моменту його підписання Головою і Секретарем Конференції.
 

5.14.

Після закінчення Конференції її Голова зобов’язаний впродовж п’яти робочих днів передати Раді та Президенту Асоціації по одному комплекту документації:

 • протокол Конференції;

 • протокол Реєстраційної комісії;

 • протокол Лічильної комісії;

 • списки учасників Конференції;

 • копії затверджених Конференцією нормативно-розпорядчих документів Асоціації, звітів Ради Асоціації, Президента та Ревізійної комісії.

На документах, які затверджені рішенням Конференції, повинно бути зазначено номер та дату складання протоколу.
 

5.15.

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені на розгляд будь-якої чергової чи позачергової Конференції Асоціації за пропозицією Ради Асоціації, Президента Асоціації або не менш як 1/3 загальної кількості членів Асоціації.
 


[Завантажити документ у форматі PDF]


 

Фотоматеріали
 
 
 
 
 
 
 

Наша адреса: Україна, 03037, місто Київ, вул. Вузівська, буд. 5, кв. 64.